Betegjogok és betegkötelezettségek

Pácienseinket megilletik az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvényben meghatározott betegjogok. Ezek az egészségügyi ellátáshoz való jog, az emberi méltósághoz való jog, a kapcsolattartás joga, a gyógyintézet elhagyásának joga, a tájékoztatáshoz való jog, az önrendelkezéshez való jog, az ellátás visszautasításának joga, az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga, az orvosi titoktartáshoz való jog.
Ugyanakkor a betegjogok nem állnak önmagukban, a betegnek az intézményben tartózkodás, a gyógyítási folyamat során kötelezettségei is vannak. A betegek jogairól és kötelezettségeiről bővebben jelen BETEGJOG leírásban tájékozódhat.

A betegjogi jogvédelem lehetősége

Panaszkezelés

Amennyiben ellátásával kapcsolatban panaszt kíván tenni, azt az intézetünk Panaszkezelési Szabályzatában foglaltak szerint teheti meg. A szabályzat a IDE KATTINTVA érhető el digitálisan.
Panaszával közvetlenül fordulhat a vezető szakorvoshoz / vezető asszisztenshez / intézetünk jogászához, valamint a terület szerint illetékes betegjogi képviselőhöz is.

Betegjogi képviselő

Panaszával fordulhat a területileg illetékes betegjogi képviselőhöz is az alábbi elérhetőségeken:
Betegjogi képviselő neve: Bérczi Ildikó

telefonszáma: +36 20 489 9506
email címe: ildiko.berczi@ijsz.bm.gov.hu

A betegjogi képviselői hálózatot a Belügyminisztérium (BM) önálló szervezeti egységeként az Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ) működteti.

A betegjogi képviselő – törvényekben és a jogszabályokban meghatározott keretek között – védi a betegek jogait, segíti őket azok megismerésében és érvényesítésében.

A betegjogi képviselő tevékenysége során:
– segíti a beteget jogai megismerésében, az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban,annak megértésében, az azzal kapcsolatos megjegyzések, kérdések feltételében;
– segít a betegnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását, mely megkeresésre az egészségügyi szolgáltató, illetve a fenntartó köteles a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb harminc munkanapon belül írásban válaszolni. (kivételt képez, ha a panasz orvoslásához más szerv vagy hatóság megkeresése szükséges, mely esetben 60 nap az ügyintézési határidő);
– a beteg írásbeli meghatalmazása alapján – a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben – panaszt tehet az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és az eljárás során képviseli a beteget;
– kapcsolatot tart – működési területén – az egészségügyi szolgáltatást nyújtókkal és fenntartóikkal, a térségi egészségszervezési pontokkal, az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal, a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervével és egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervével, a területi igazságügyi szakértői kamarákkal;
– jogosult az egészségügyi szolgáltató területére belépni, iratokba betekinteni, az egészségügyi dolgozókhoz kérdést intézni;
rendszeresen tájékoztatja az egészségügyi dolgozókat a betegjogokra vonatkozó szabályokról, azok változásáról; különös figyelmet fordít a kiszolgáltatott helyzetben lévők betegjogi védelmére;
– a felek közötti vita békés megoldására, egyezségre törekszik, melyet mediációval segít elő.
Az országos jogvédői hálózat keretében megyei illetékességgel működő betegjogi képviselők a fenti feladatokat az IJSZ által meghatározott, a jogvédelmi munkára vonatkozó szakmai feltételrendszer alapján látják el. Ebben a rendszerben került meghatározásra – többek között – a betegjogi képviselők fogadóóráinak rendje az egyes intézménytípusokban – elsősorban a fekvőbeteg intézményekben.

A szakmai feltételrendszer alapján a betegjogi képviselő az egészségügyi ellátórendszer valamennyi, hatósági működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató szolgáltatásait (alapellátás, járóbeteg-szakellátás, fekvőbeteg-szakellátás, egyéb egészségügyi ellátások) igénybe vevők számára elérhető.
A betegjogi képviselők az IJSZ nyilvántartási számával ellátott fényképes kártyaformátumú igazolvánnyal rendelkeznek, amely megkönnyíti az azonosíthatóságot az intézmények és az állampolgárok részére is. Az IJSZ által meghatározott időtartamban fogadóórát tartanak a 100 ágyasnál nagyobb kapacitású fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatóknál.

A betegjogi képviselők elérhetőségei itt és az egészségügyi szolgáltatók egységes hirdetményein is megtalálhatók.

A területileg illetékes betegjogi képviselő elérhetőségei:

Bérczi Ildikó

ildiko.berczi@ijsz.bm.gov.hu
+36 20 489 9506

Betegjogi panaszok kivizsgálása »